jump to navigation

การเลิกจ้างและเงินชดเชย January 8, 2009

Posted by ninelouis in เล่า - tell.
Tags:
trackback

ตามกระแสเสียหน่อย 🙂

1.สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบไม่จะเป็นต้อง “ทำ” เป็นหนังสือ หรือต้อง “มี” หลักฐานเป้นหนังสือ

2.ค่าชดเชย
2.1 ลูกจ้างทำงานไม่ครบ 120 วัน อดได้ค่าชดเชย
2.2 ลูกจ้างทำงานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี จ่ายค่าชดเชย 30 วัน
2.3 ลูกจ้างทำงานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จ่าย 90 วัน
2.4 ลูกจ้างทำงานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จ่าย 180 วัน
2.5 ลูกจ้างทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จ่าย 240 วัน
2.6 ลูกจ้างทำงานครบ 10 ปีขึ้นไป จ่าย 300 วัน

นายจ้างจ่ายค่าชดเชยถูกหรือไม่
คุณคงทราบดีแล้ว

3. เบี้ยวจ่ายค่าทดแทนไม่ได้ กรณีนายจ้างบอกเลิกจ้าง กฎหมายให้ต้องจ่ายค่าชดเชยเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย หากเบี้ยวไม่จ่าย หรือจ่ายไม่ถูกต้อง ไม่ครบ สามารถนำคดีขึ้นสู่ศาลแรงงานได้

4.ประกันสังคมเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมาตามกฎหมายเงินทดแทนเพื่อจ่ายเงินแทนนายจ้างในกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย สูญหายในระหว่างการทำงานไม่ใช่จ่ายเงินให้กับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง
แต่จะมีกองทุนที่จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้เราในระหว่างที่เรากำลังหางานใหม่

5.รายได้จากเงินชดเชยไม่ถูกหักประกันสังคม และยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

คุณไปยื่นขอขึ้นทะเบียนคนว่างงาน
กับสำนักงานประกันสังคมซิครับ กรณีเลิกจ้างได้ 50%
รายละเอียด>>>>>

กรณีว่างงาน

หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์
หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ท่านมีสิทธิ คือ
จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
1. ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ
2. มีความสามารถในการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้
3. ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
4. ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางาน ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
5. ผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี
– ทุจริตต่อหน้าที่
– กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
– จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
– ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฏหมายในกรณีร้ายแรง
– ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
– ประมาทเลินล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
– ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
6. ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
7. มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย
8. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39

สิทธิที่ท่านจะได้รับประโยชน์ทดแทน
กรณีถูกเลิกจ้าง
– ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างกรณีลาออกจากงาน
กรณีสมัครใจลาออก
– ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง

หาก ใน 1 ปีปฏิทินมีการยื่นขอรับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานเกินกว่า 1 ครั้ง ให้นับระยะเวลาการรับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานรวมกันไม่เกิน 180 วัน

เงินทดแทนการขาดรายได้จะจ่ายเป็นงวดเดือน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ผู้ประกันตนแจ้ง

นอกเหนือจากนี้ลองไปอ่านดูครับ
http://www.sso.go.th/benefit/unemployed.asp

ที่มา : http://topicstock.pantip.com/sinthorn/topicstock/I3701596/I3701596.html

Advertisements

Comments»

1. อภิเชษฐ์ - January 14, 2011

อยากสอบถามนะครับว่า ถ้ามีสัญญาที่มีวันสิ้นสุดจริง แต่มีการต่อเมื่อหมดสัญญาทุกครั้ง แบบนี้จะได้รับค่าชดเชยมั้ยครับ เพราะที่ทำอยู่ พอหมดสัญญาทางบริษัทก็จะเรียกไปต่อสัญญาใหม่โดยทำแบบมีกำหนดระยะเวลานะครับ ยังไงช่วยตอบที่นะครับ ขอบคุณครับ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: